Zespół | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Zespół

Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji posiada uprawnienia do zajmowania się codziennym funkcjonowaniem organizacji i realizacją aktualnie prowadzonych projektów. W skład Zarządu Fundacji wchodzą dwie osoby:

Prezes Fundacji
Krzysztof Stachura

Socjolog i badacz społeczny. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył staże naukowo-dydaktyczne na uniwersytetach w Brukseli, Hamburgu i Atenach. Członek Zarządu Sekcji Socjologii Komunikacji, Wiedzy i Kultury Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Opiekun Naukowego Koła Socjologicznego „Socjokolektiv”. Autor szeregu socjologicznych książek i tekstów naukowych oraz analiz i ekspertyz badawczych. Uczestnik wielu projektów realizowanych w partnerstwach międzysektorowych. Poza działalnością akademicką współpracował m. in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytutem Kultury Miejskiej i Instytutem Spraw Publicznych UJ.

Wiceprezes Fundacji
Tomasz Grabowski

Socjolog i skandynawista z językiem duńskim, badacz społeczny. Były, wieloletni członek Naukowego Koła Socjologicznego „Socjokolektiv” przy Uniwersytecie Gdańskim. Jeden z założycieli firmy badawczej Studio Badań Marketingowych „ProPublica”. Współpracuje również z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Rada Fundacji
Rada Fundacji jest organem statutowym organizacji. Posiada uprawnienia kontrolne, stanowi ważne ciało doradcze i opiniujące, wyznacza profil naukowo-badawczy Ośrodka. W skład Rady Fundacji wchodzą:

Przewodniczący Rady Fundacji OBiAS
dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. UG

Antropolog, socjolog i historyk. Wybitny znawca historii regionu i społeczności Kaszub i całego Pomorza. Działacz społeczny, m.in. współzałożyciel, a obecnie Wiceprezes Instytutu Kaszubskiego. Piastuje funkcję dyrektora Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz prorektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Członkowie Rady Fundacji
dr hab. Krzysztof Kowalik, prof. UG
Socjolog, teolog i religioznawca. Do jego zainteresowań badawczych należą m. in. socjologia religii i socjologia moralności. Uczestniczył w powoływaniu kierunku Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim. Pełni funkcję Kierownika Zakładu Historii Myśli Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

dr Adam Jagiełło-Rusiłowski
Z wykształcenia ekonomista i anglista. Edukator teatru i dramy. Od wielu lat pracuje jako animator i innowator społeczny. Autor kilkudziesięciu projektów edukacyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Współpracownicy

Studio Badań Marketingowych „ProPublica”
Obok działań zmierzających do osiągnięcia przez Fundację celów statutowych, wydzieliliśmy w Ośrodku pion zorientowany na realizację badań marketingowych dla regionalnych przedsiębiorstw.

Więcej informacji o składzie osobowym i realizowanej działalności można uzyskać na stronie internetowej www.propublica.pl

Trzon zespołu Fundacji stanowią socjologowie, ale współpracujemy również z antropologami, pedagogami, psychologami, politologami czy ekonomistami. To, co nas łączy, to praca w oparciu o instrumentarium metodologii badań społecznych. Wielość specjalizacji daje natomiast cenną możliwość spoglądania na problemy z wielu różnych stron.

Cenimy sobie możliwość otwarcia zespołu na nowe osoby i poznania innowacyjnych i kreatywnych pomysłów. Zapraszamy do współpracy!