Statut | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Statut

Wyciąg ze statutu Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych”

Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 6

1. Celami fundacji są:

 • integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • zrównanie praw kobiet i mężczyzn,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu osób w wieku emerytalnym,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspomaganie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje statutowe cele poprzez:

 • inicjowanie, wspieranie i realizację badań i analiz społecznych,
 • doradztwo, konsultacje i przygotowywanie opracowań i ekspertyz społecznych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 • organizację seminariów i paneli dyskusyjnych,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, ośrodkami badawczymi i innymi podmiotami,
 • rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Wsparcie to może przybierać charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 12

 • Fundacja może prowadzić samodzielnie i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla osiągnięcia jej celów statutowych.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  • działalność wydawnicza (58),
  • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
  • działalność usługowa w zakresie informacji (63),
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
  • doradztwo związane z zarządzaniem (70.2),
  • badania naukowe i prace rozwojowe (72),
  • reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
  • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74),
  • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
  • działalność związana z zatrudnieniem (78),
  • działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1),
  • technika (85.32.A),
  • działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
  • pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59),
  • działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
 • Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej Fundacji.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio bądź za pośrednictwem powołanych w tym celu przez Zarząd i podlegających mu jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Fundacji.
 • Zakres działania powołanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej jednostek oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków ich pracowników określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd.
 • Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wynagrodzenia zatrudnionych pracowników.
 • Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest przez Zarząd na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.