O Fundacji | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

O Fundacji

Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych powstała w odpowiedzi na potrzebę istnienia silnej organizacji trzeciego sektora realizującej szerokie spektrum badań i analiz społecznych. Nasze działania orientują się wokół czterech głównych pól problemowych – są to:

W obrębie poszczególnych zadań, koncentrujemy się przede wszystkim na wypełnianiu celów statutowych, w tym na kwestiach integracji i reintegracji społeczno-zawodowej, równania praw grup o różnym statusie cywilizacyjno-ekonomicznym, wspomaganiu rozwoju gospodarczego, jak również takich dziedzin, jak oświata i wychowanie czy kultura i sztuka.

Podejmowane przez nas działania, głównie o charakterze badawczym i analitycznym, służą zwiększaniu świadomości istniejących problemów społecznych, diagnozie pozytywnych i negatywnych tendencji rozwojowych oraz możliwości podejmowania działań zaradczych przez instytucje realizujące zadania na rzecz społeczności.