Rozwój przedsiębiorczości | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Rozwój przedsiębiorczości

Przekonani o roli i randze rozwoju przedsiębiorczości dla ożywienia i rozkwitu społeczności, prowadzimy w Ośrodku Badań i Analiz Społecznych działania zorientowane na wspomaganie rozwoju gospodarczego i promocję aktywnych postaw w sferze ekonomicznej.

Fundacja realizuje innowacyjne działania mające na celu pomoc w zakresie integracji i reintegracji zawodowej oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem.

Za kluczową dla rozwoju przedsiębiorczości kwestię uznajemy działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, mogące uwolnić zaraźliwego ducha kreatywności, niezbędnego do podejmowania efektywnej aktywności w realiach gospodarki wolnorynkowej.