Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ośrodek Badań i Analiz Społecznych powstał między innymi w celu podejmowania działań zmierzających do walki z powszechnym dylematem współczesnego świata, jakim jest wykluczenie społeczne. Wykorzystując swoje badawcze zaplecze, Fundacja wskazuje różne drogi radzenia sobie z problemem ekskluzji, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym.

Za szczególnie istotne uważamy angażowanie się w działania, których podmiotami są przedstawiciele środowisk marginalizowanych i defaworyzowanych, borykający się z trudnościami pozostawania na marginesie głównego nurtu życia społecznego.

Pracujemy na rzecz przeciwdziałania wykluczaniu ze względu na wiek, płeć, zasobność majątkową czy miejsce zamieszkania. Inicjujemy także i wspieramy działania, których efektem jest spadek liczby uzależnionych i dotkniętych patologiami społecznymi.